ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ        ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Home ] Προσωπικό ] Εκπαίδευση ] Έρευνα ] Δημοσιεύσεις ] English Home Page

 

Εργαστήριο Ενσωματωμένων Επικοινωνιακών Συστημάτων


Πρόγραμμα "ΑΚΜΩΝ"

Έργο "Ανάπτυξη Συστημάτων Αεροπορικών και Δορυφορικών Επικοινωνιών - ΑΣΑΔΕ"


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το έργο "Ανάπτυξη Συστημάτων Αεροπορικών και Δορυφορικών Επικοινωνιών - ΑΣΑΔΕ" είχε αντικείμενο τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου Εργαστηρίου επιστήμης και τεχνολογίας επικοινωνιών με ιδιαίτερη έμφαση και εφαρμογή στους τομείς των δορυφορικών και αεροπορικών επικοινωνιών. Το ΑΣΑΔΕ αποτέλεσε συνέχεια των μέχρι τότε δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας (ΕΘΗ) και εντάσσεται στον γενικότερο τομέα της Επιστήμης του Διαστήματος. Στα πλαίσια του προγράμματος ΑΚΜΩΝ αποκτήθηκε εξειδικευμένος εξοπλισμός που δημιουργεί την αναγκαία υποδομή για την έρευνα, υλοποίηση και πειραματική επιβεβαίωση νέων τεχνολογιών στους παραπάνω τομείς. Επίσης, αποκτήθηκε και βασικός εξοπλισμός υποστήριξης για τη σχεδίαση και τον έλεγχο συσκευών που αναπτύσσει το Εργαστήριο και για την υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας του.

Οι νέες υπηρεσίες που παρέχει πλέον το Εργαστήριο αφορούν δραστηριότητες που εντάσσονται και αποτελούν συνέχεια των μέχρι σήμερα δραστηριοτήτων του, ενδιαφέρουν τους σημερινούς φορείς-χρήστες του, και αποτελούν ιδιαίτερα εξειδικευμένα αντικείμενα της γενικότερης επιστημονικής περιοχής των επικοινωνιών. Η απόκτηση του εξοπλισμού που αφορά το έργο και η δημιουργία των αντίστοιχων υποδομών, επιτρέπουν στο ΕΘΗ να αναβαθμίσει σημαντικά τις υπηρεσίες που παρέχει προς τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και βιομηχανία, και να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.

Οι επιμέρους επιστημονικές περιοχές στις οποίες το ΕΘΗ παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες έρευνας και δημιουργεί προϊόντα αφορούν θέματα δορυφορικών και αεροπορικών επικοινωνιών, και ειδικότερα τις τεχνολογίες DVB-S2 και software radio. Επίσης, η υποδομή που δημιουργήθηκε στο ΕΘΗ και ο τεχνολογικός εξοπλισμός που αποκτήθηκε βελτιώνουν τη δυνατότητα συνεργασίας του με επιχειρήσεις και παραγωγικούς φορείς στη βάση μακροχρόνιων προγραμματικών συμφωνιών δημιουργίας προϊόντων έντασης γνώσης.

Το έργο "Ανάπτυξη Συστημάτων Αεροπορικών και Δορυφορικών Επικοινωνιών – ΑΣΑΔΕ" συγχρηματοδοτήθηκε κατά:

  • 70% της Δημόσιας Δαπάνης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

  • 30% της Δημόσιας Δαπάνης από το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

στα πλαίσια του Μέτρου 4.2, Δράση 4.2.2. για την "Ανάπτυξη Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων - Πρόγραμμα «ΑΚΜΩΝ»" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" - Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

 

Αναλυτική Περιγραφή

Πειραματικά Αποτελέσματα

 


Home ] Προσωπικό ] Εκπαίδευση ] Έρευνα ] Δημοσιεύσεις ]